Základné informácie


Technické izolácie - Izolácia nádrží a rovných plôch

V tejto časti sú opísané požiadavky na použitie izolácie nádrží, kotlov a ďalších zariadení priemyslových závodov. Použitie správnej konštrukcie, spôsob inštalácie a výber izolačného materiálu majú zásadný význam pre správnu funkciu týchto zariadení. Návrh izolačného systému má zásadný význam pre správnu funkciu týchto zariadení. Návrh izolačného systému závisí od teploty kvapaliny, rozmerov nádrže a okolitých faktorov.

Nádrže menších rozmerov, vane
Malé valcové povrchy možno izolovať lamelovými rohožami alebo rohožami na drôtenom pletive. Rohož možno po odrezaní správnej dĺžky obaliť okolo povrchu. Okraje jednotlivých rohoží by mali byť tesne spojené, aby nevznikali otvorené škáry, a mali by sa stiahnuť páskami (10 mm x 0,5 mm v rozostupoch približne 25 cm). Rohože na drôtenom pletive musia byť spojené vodorovným spojom pomocou drôtu s priemerom väčším ako 0,7 mm.

Ak má izolácia niekoľko vrstiev, spoje by mali byť usporiadané striedavo, aby nedochádzalo k tepelným mostom. Pri teplotách média nižších, ako je teplota okolia, hrozí kondenzácia vlhkosti v izolácii. V tomto prípade treba medzi opláštením a izoláciou použiť parotesnú zábranu. Vodorovne orientované nádrže by mali byť vybavené potrebnými opornými prstencami.

Povrchová úprava
Jednotlivé časti opláštenia by sa mali klásť tak, aby umožňovali odvodňovanie (na spôsob strešných tašiek s minimálnym prekrytím 50 mm.

Použití desek pro oblé povrchy
Oblé povrchy môžu byť izolované aj doskami. Tabuľka a obrázok dokumentujú minimálne polomery ohýbania jednotlivých dosiek. Použitie menších priemerov môže spôsobiť problémy pri inštalácii.

Nádrže veľkých rozmerov
Nádrže veľkých rozmerov možno izolovať pomocou rohoží na drôtenom pletive, lamelových rohoží alebo dosiek. Izolácie sa väčšinou ukotvujú kovovými tŕňmi, ktorých rozostup je závislý od teploty kvapaliny a predpokladaného mechanického zaťaženia. Maximálna vzdialenosť medzi nimi by mala byť 60 cm. V prípade použitia dosiek by každá mala byť zaistená minimálne dvoma tŕňmi.

Povrchová úprava
V závislosti od veľkosti akumulačnej nádrže a predpokladaného mechanického zaťaženia sa používa ploché (hrúbka 1,0 – 1,2 mm) alebo tvarované (hrúbka 0,8 – 0,9 mm) obloženie (inštalované tak, aby umožňovalo odvádzanie vody) s maximálnym prekrytím 50 mm. V prípade obloženia z vlnitých dosiek by zvislé prekrytie malo mať šírku aspoň jednej vlny. Obloženie vo forme vlnitých a plochých dosiek možno zaistiť opornými konštrukciami. Ich tvar a typ závisí od teploty kvapaliny a hrúbky izolácie.

Strechy nádrží
Strechy nádrží možno izolovať doskami, ktorých typ je závislý od predpokladaného zaťaženia. Ak sa predpokladá častejšia údržba, treba voliť tuhé typy dosiek. Izolácia sa vkladá medzi profily nesúce opláštenie. Výška profilu by sa mala rovnať hrúbke izolácie. Nosné profily možno pripevniť k streche nádrže pomocou zvarov alebo skrutiek.

Obloženie by malo byť inštalované tak, aby všetky spoje mali minimálne prekrytie 50 mm, ktoré zabráni vnikaniu vody. Obloženie sa pripevňuje k profilom v spojoch pomocou nitov. Na zabránenie vsakovania vlhkosti by škáry obloženia mali byť vyplnené vodotesným plnivom. Vzhľadom na rozdielne deformácie vplyvom teploty nesmie byť obloženie strechy spojené s obložením stien.

Technické izolácie - Izolácia potrubia - nadzemné vedenie

Rohože na drôtenom pletive

Použitie na potrubie
Po odrezaní potrebnej dĺžky je drôtená rohož tesne navinutá na potrubie. Čelné plochy by mali byť v tesnom kontakte, aby nevznikali medzery, a časti by mali byť spojené viazacím drôtom alebo stiahnuté háčikmi. Rovnakým spôsobom by sa mali spájať susedné časti. Ak sa aplikujú dve vrstvy, spoje by mali byť usporiadané striedavo.
Na zaistenie dostatočnej tvarovej stability opláštenia potrubia izolovaného rohožou s drôteným pletivom treba používať oporné prstence.

Opory
Existuje niekoľko typov oporných prstencov, ktorých aplikácia je závislá od potrubia a jeho teploty.

Technické izolácie - Izolácia vzduchotechnických potrubí

Izolácia sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení. Izolácia Rockwool pôsobí na vzduchotechnických potrubiach ako tepelná, protipožiarna a zvuková izolácia, čiastočne ju možno používať i na zamedzenie kondenzácie.

Tepelná izolácia vzduchotechniky

Na tepelnú a zvukovú izoláciu vzduchotechniky sa používajú dosky Techrock 75, 90, 110 ALS, lamelové rohože Larock a rohož s pozdĺžnym vláknom Ventizol.

Ochrana proti kondenzácii vo vzduchotechnických potrubiach

Vzduchotechnické potrubia, ktoré prechádzajú chladnými miestnosťami, by mali byť izolované na vonkajšej strane, aby v nich nemohlo dochádzať ku kondenzácii. Stena kanála v tomto prípade pôsobí ako parotesná zábrana proti vlhkosti.

Požiarna izolácia vzduchotechniky

Na požiarnu izoláciu vzduchotechnického potrubia má firma Rockwool vyskúšaný systém izolácie Pyrorock na požiarnu odolnosť EI 30, EI 45 a EI 60 – t.j. 330, 45 a 60 minút požiarnej odolnosti. Opis systému Pyrorock je obsahom samostatného technického listu.

Montáž izolácie vzduchotechniky

Rohože a dosky sa kotvia na vzduchotechnické potrubia pomocou lepiacich alebo navarovacích tŕňov. Medzi jednotlivými doskami by nemali vznikať žiadne medzery. Spoje dosiek a rohoží sa z estetických dôvodov prelepujú samolepiacimi AL páskami. Všetky spoje by mali byť tupé a utesnené samolepiacou páskou.

Copyright 2005 - IZOLI MCOnet Webdesign

partnerské stránky